Adatvédelmi tájékoztató - https://vkf.hu regisztráció

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) „A teljeskörű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását célzó iskolai programok” elnevezésű projekt megvalósítója, amelynek keretében a „Van kihez fordulnod” elnevezésű programot működteti (a továbbiakban: Program). A Program keretén belül az online segítségnyújtásra történő részvétel a https://vkf.hu honlapon történő regisztrációval történik, amely honlapot az MDSZ megbízásából az OniPrint Kft. működtet, és az ott tárolt adatokhoz kizárólag az OniPrint Kft. fér hozzá. A regisztráció során személyes adatokat kell megadni. Ezen személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében) foglaltaknak megfelelően történik, az alábbiak szerint.

Adatkezelő
Neve: OniPrint Kft.
Székhelye: 2750 Nagykőrös, Jókai utca 25.
Képviselője: Onhauszné Godó Benita ügyvezető
E-mail címe: oniprint@gmail.com

Adatkezelés
A regisztráló személyek önként hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adataik az Adatkezelő nyilvántartásába kerüljenek, és azokat az Adatkezelő minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Adatkezelés alá eső személyes adatok köre
Az adatkezelés során Adatkezelő a következő adatokat kezeli: email cím; születési év; nem; az intézmény székhelyének irányítószáma, ahol az érintett dolgozik.

Adatkezelés célja
• a https://vkf.hu honlapon a Programra történő regisztráció

Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Program lezárultáig kezeli (várhatóan 2023. június 30-ig).

Adattovábbítás
Az Adatkezelő kizárólag jogszabályban vagy költségvetési szervvel kötött támogatási szerződésben meghatározott célból és esetben továbbíthatja a személyes adatokat harmadik fél részére.

Az érintettek jogai
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek GDPR-ban, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaikkal (hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez, adathordozhatósághoz, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal és jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

expand_less